Monday, June 21, 2010

Chamorro Podcast 2 Lyrics

Hagu Yahu
Ha nai pago hu li'e hao un nafanenti i kurason-hu sa mampos yu na un yahu umafanguiaya yu' nu hagu
Hagu yu bumensi oh la mohon ya hagu
Guinaiya-mu neni para todu tiempo
Chorus:
Neni hagu yahu hagu solo fitme gi kurason-hu
Hagas ha i hu tanga hao yan hu guififi hao an puengi ya bai hu pago momento a humimita para ya isu hagu yu bumensi aloan mohon ya guahu guinaiyamu neni para todo tiempo
Neni hagu yahu...
Bunita-mu malak magi ayu na hu tungo ti hu sagnan na un senguaiya yu lao i mata-mu kumeha (2x)
Hagu ya-hu.. (4x)

Hu faisen hao
Hu faisen hao para ta fanmokat gi chalan lao hagu mamahlao
Hafa neni na taiguini i ya-mu na ti mali'e hit
U matendi i kannai-mu lao un hala mumasuha i kanna-hu
Ai hu tungwa na ya-mu yu' lao guaha mas ki guahu
Lao hafa neni nai na taiguenao hao buenti ti yamu yu esta na atungo-mu lao na un tungo yu ya munga ti bai hu tungo(2x)

Sunday, June 20, 2010

"Ya Ni Hayi nu Kuentos" JD Crutch

Este na lyrics para Ya Ni Hayi nu Kuentos

Un tungowa neni na makkat un kumprende
Yanggin hafa lokkue sagnani
Lao este ai ya-hu neni no na klaru
Yan hunggan nai hagu i mas ya-hu

Chorus:
Yanggen ni hayi kuentos ti bai tulaika sinintek-ku sa hagu ai neni guinaiya-ku

Pues maila fan guini ai lokkue gi fion-hu
Yan un toktok este sintura-hu
Ya ai hunggan neni hagu hu hahasso
Ya hagu ha gaige gi kurason-hu

Chorus (3x)

Tinapu "Koronan Flores" Cover

Si yu'us ma'ase para si Rachelreyes08 gi Saipan!
Hu li'e iyo-na video yan na'magof i korason-hu sa ha usa iyo-ku lyrics gi blog.
Este iyo-na video gof maolek iyo-na cover.


Si yu'us ma'ase ta'lo.