Tuesday, May 3, 2011

Hoben na Guinaiya

Este na kanta gof bunita sa sagnani put i guinaya!
Lyrics:
Esta matto i hanen kasamento ni para bai hu konne hao kirida bai asguahu bai hu asgaihun hao neni papa gi atat ya bai prumeti gi menan as yu'us tata na para bai gaige gi fionmu todo i tiempo entre minagof kirida trininalamu ya bai hu acepti hao nai neni todo i tiempo esta ki matto i oran i finatai-hu bai hu tattiyi hao kiridu papa gi atat ya bai prumeti gi menan as yu'us tata na para bai hu gaige gi fiomnmu todo tiempo esta ki matto i oran finataihu este i metgot na guinaiya ti hu madiroga kumu ta onra i guinaiyata taya sina ti bai chogue hagu ya guahu neni kumu tatiyi i sienenteta.
Ya ki esta ai neni umasagua ya entre unu hit pago gi taotaotaota maila neni nai ya ta planeha nu este i futura i famaguonta
Este i metgot na guinaiya ti ma diroga
Hoben na guinaiya
Metgot na guinaya
Todon na guinaiya este na nuebu umasagua
Meggai na tentasion lao ta aftme i kurason sa si yuus po esgaihon todo i tiempo
este na metgot..